Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu výuky informačně technologického základu na technicky zaměřených středních školách v Olomouckém kraji. Tohoto cíle bude dosaženo skrze zavedení inovativní pilotní modulové výuky ICT na všech do projektu zapojených školách. Budou vytvořeny výukové texty (učební texty, testové baterie apod.) na míru jednotlivým zapojeným školám a tyto texty budou reflektovat trendy ve výuce ICT. Těmito prvky se posílí zavádění změn ve výchovně vzdělávacím procesu v souladu s RVP a zásadně se posílí schopnost škol kvalitně připravit žáky na připravovanou maturitní zkoušku z informačně technologického základu.
Dalšími inovativními prvky budou - tvorba webových stránek, komunikační platformy s odkazy na důležité vytvořené učební dokumenty; evaluační nástroje, kdy samotní žáci a vyučující budou vyzváni ke kritickému zhodnocení modulové výuky ICT, která proběhne během realizace projektu v pilotním režimu. Strategickým cílem projektu je zkvalitnit výuku informačně- technologického základu na technických středních školách v souladu s RVP. Jakmile bude modulová výuka pilotně otestována na partnerských školách, budou studijní materiály a veškerá metodika zpřístupněny především technickým středním školám v celém Olomouckém kraji, čímž dojde ke zvýšení kvality výuky ICT v regionu. Cíle projektu jsou v souladu s požadavky kladenými na moderní metody ve výuce ICT, jejich aplikaci a dlouhodobý rozvoj.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou v tomto projektu jsou primárně žáci technických oborů ze 4 zapojených středních škol v Olomouckém kraji a sekundárně pedagogičtí pracovníci z těchto škol vyučující ICT. Zvyšování kvality výuky ICT reaguje na požadavky zaměstnavatelů, kteří upřednostňují absolventy s aktivní znalostí ICT. Kvalitní výuka ICT se tak stává klíčovou potřebou žáků středních škol. Na tuto potřebu reaguje předkládaný projekt, který v souladu se strategickými dokumenty věnovanými problematice rozvoje vzdělávání zavádí modulovou výuku ICT jako prostředek zvyšující zaměstnatelnost absolventů středních škol. Projekt reaguje také na potřeby sekundární cílové skupiny tj. pedagogických pracovníků vyučujících ICT.  Do projektu budou zapojeni žáci a pedagogové ze 4 partnerských škol (celkem 720 žáků ve věku 15-18 let a cca 20 pedagogů), kteří se budou podílet na ověření zvolené metody. Sekundárně budou osloveny všechny technicky zaměřené střední školy v kraji, kterým bude nabídnuta metodika a vytvořené studijní materiály jako výstupy z projektu.